Đặt mua Cáp sợi quang treo hình số 8 vỏ bọc 48FO/96FO